ALGEMENE VOORWAARDEN VAN www.kartonnenmeubelen.be EN KLANTENINFORMATIE

§ 1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze webwinkel wordt uitgebaat door MRS BV, Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar, België ingeschreven KBO met registratie nummer 0807152291, info@styleathome.be, hierna vernoemd als “MRS”, “wij” of “onze”. De bevoegde rechtbank is de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

2. De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van deze website en de online winkel, als op de aankoop van producten en diensten die in de online winkel worden verkocht. Door de website te gebruiken, aanvaardt u de algemene verkoopvoorwaarden.

3. Voor de verkoop van onze producten en diensten zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, inzonderheid voorwaarden van klanten, gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

4. Wij verkopen onze producten en diensten zowel aan consumenten, als aan professionele klanten. Professionele klanten kunnen ook worden geholpen via www.styleathome.be.

5. De oorspronkelijk talen van de algemene voorwaarden zijn Nederlands en Frans. Onze rechtstaal is Nederlands.

6. Deze webwinkel is gericht op verkoop in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen, gelieve ons te contacteren.

7. MRS behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die van kracht op het moment van uw aankoop in de online winkel.

§ 2 Klanten account

1. Bij de het invoeren van persoonlijke informatie bij registratie, bent u verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en volledigheid ervan. U bent verplicht om uw persoonlijke identificatiegegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden.

2. Door uw bezoek aan onze website en onze webshop, aanvaardt u uitdrukkelijk onze Algemene Voorwaarden en Privacy en Cookie Policy.

3. Elke klant mag slechts één klantenaccount hebben. We behouden ons het recht om meerdere registraties te verwijderen, om klanten die de bepalingen in dit artikel schenden, te waarschuwen of op te zeggen, of om de inhoud ervan te verwijderen of wijzigen.

§ 3 Gegevensbescherming

U vindt informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de privacyverklaring en het cookiebeleid op onze site.

Door uw bezoek aan onze website en onze webshop, aanvaardt u uitdrukkelijk onze Algemene Voorwaarden en Privacy en Cookie Policy.

§ 4 Sluiting van de overeenkomst

1. U kunt in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en deze door het aanklikken van de knop “in het winkelmandje” in een elektronische winkelmandje verzamelen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle vereiste gegevens voor de sluiting van de overeenkomst hebt ingevoerd (voor professionele klanten dient ook het BTW nummer worden ingegeven) en de knop “DOORGAAN NAAR BETALEN” hebt aangeklikt. Zolang deze knop niet is aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en verbeteren.

2. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van de bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Wij raden u aan deze af te drukken of op te slaan. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont enkel dat de bestelling bij ons is binnengekomen.

3. Wij behouden ons het recht om uw bestelling al dan niet te aanvaarden : wij zijn niet tot het sluiten van een overeenkomst verplicht.

Wanneer kan een bestelling gedeeltelijk of volledig geannuleerd worden:

  • Als uw klantenaccount achterstallige facturen bevat;

  • Indien herstelmaatregelen moesten worden genomen tijdens één van uw laatste bestellingen, bvb. vanwege een vertraging of gebrek aan betaling;

  • Indien een product of dienst (tijdelijk) niet meer voorradig of onbeschikbaar is;

  • Als uw retourpercentage abnormaal hoog is en ondanks de verzonden informatie niet verbetert.

In geval van annulering wordt u per e-mail op de hoogte gebracht.

4. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen jonger dan 18 jaar.

5. De minimale waarde van uw bestelling is 25,- EUR (vijfentwintig euro) exclusief BTW.

§ 5 Beschikbaarheid en levertijd van producten

1. De aangeboden producten in de online winkel (specificaties, kleuren, prijzen, beschikbaarheid) zijn in principe contractueel. MRS behoudt zich echter het recht om het aanbod van artikelen en diensten op elk moment te wijzigen of producten uit het assortiment te halen. MRS wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van typografische fouten, onnauwkeurigheden of onvolledige informatie over het product of de dienst. MRS representeert de kleuren van de verschillende artikelen zo getrouw mogelijk in haar online winkel. MRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een juiste weergave van kleuren op uw scherm.

2. De weergave van artikelen en diensten in de online winkel vormt geen garantie voor de constante beschikbaarheid van artikelen in de online winkel of op andere verkoopkanalen. MRS neemt geen leveringsrisico.

3. Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht om ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. U ontvangt hierover bericht.

4. Is het door u bestelde product beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres 3 tot 5 werkdagen na binnenkomst van uw betaling. Deze levertijden, en de tijd om uw bestelling te bevestigen, zijn inschattingen en niet bindend. MRS wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van late levering.

5. De bezorging vindt plaats in België en Nederland. Voor bezorging van bestelde producten aan een adres in het buitenland, gelieve met ons contact op te nemen.

§ 6 Prijs

1. Alle prijzen zijn telkens vermeld exclusief belasting op toegevoegde waarde (of kortweg “BTW”). Bij het selecteren van de goederen en diensten in uw winkelmandje wordt het BTW bedrag aangeduid.

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt.

2. Wij berekenen voor iedere levering 4,95 EUR (vier euro en vijfennegentig eurocent) exclusief BTW verzendkosten aan. Verzending is gratis vanaf een bestelwaarde van 49,- EUR (negenenveertig euro) exclusief BTW.

3. U ontvangt 10% transportkorting bij afhaling in de magazijnen van MRS, te Industriepark Cleydaal, Cleydaellaan 10-16, unit 11-12, 2630 Aartselaar volgens de instructies en op de datum van beschikbaarheid zoals meegedeeld door MRS.

§ 7 Huren in plaats van kopen

In plaats van kopen, kan u voor éénmalig gebruik een verhuurpakket huren gedurende 3 (drie) maanden. In het verhuurpakket zitten de kartonnen meubelen en decoratiematerialen zoals aangegeven op de koopsite.

De kartonnen meubelen en decoratiematerialen zijn in goede staat (bvb. maximaal 2-maal door ons gebruikt, alvorens ze voor de verhuring worden ingezet).

Na gebruik bezorgt u ons alle decoratiematerialen, zetelplaids en armbekledingen terug in de geleverde verpakkingsdozen. Terugzenden of afgeven in onze magazijnen gebeurt op uw kosten. De kartonnen meubelen kan u gebruiken als verhuisdozen of met het oud papier meegeven.

Het verhuurtarief afgesloten op de datum van bestelling is geldig voor een periode van 3 (drie) maanden en is maandelijks verlengbaar aan 50,- EUR (vijftig euro) exclusief BTW.

§ 8 Betalingsmogelijkheden

1. Iedere factuur moet betaald zijn, alvorens MRS met de voorbereiding van de verzending start.

2. U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen zoals aangeboden door ATOS Worldline SIPS : Visa, MasterCard, Bancontact of elektronische overschrijving (via uw bank app).

3. Denkt u eraan dat op grond van uw overeenkomst met uw financiële instellingen, bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.

4. In geval van niet-betaling van een factuur, is de aankoopprijs verschuldigd op de dag van verzending, dit wordt automatisch de vervaldag. Als de betaling niet vóór de vervaldatum wordt uitgevoerd, wordt deze als laattijdig beschouwd. De regels met betrekking tot laattijdige of niet-betaling worden dan van kracht : bij gebrek aan integrale betaling van een openstaand saldo binnen de hierboven genoemde termijn, zal MRS, vanaf de dag volgend op deze termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op een nalatigheidsintrest vastgesteld op 1% (één percent) per maand berekend op de hoofdsom en het volledige schadebeding, met een minimum van 25,- EUR (vijfentwintig euro) excl. BTW per maand, ongeacht de invorderingskosten die steeds ten laste van de klant vallen. Bovendien zal de klant in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% (tien percent) berekend op de hoofdsom en het volledige schadebeding, met een minimum van 125,- EUR (honderd vijfentwintig euro) excl. BTW, ongeacht de invorderingskosten die steeds ten laste van de klant vallen. De nalatigheidsinterest en de forfaitaire schadevergoeding worden berekend op het volledig openstaande schadebeding, bestaande uit – maar niet uitsluitend - de hoofdsom, gerechtskosten, deurwaarderkosten, invorderingskosten en vervallen rente. De betaling van de nalatigheidsintrest en de forfaitaire schadevergoeding sluit niet uit dat MRS andere claims kan doen gelden.

5. In geval van laattijdige betaling, niet-betaling of de weigering om te betalen voor een aankoop, behoudt MRS zich het recht om u uit te sluiten van het gebruik van de online winkel.

6. Elke vergoeding voor verschuldigde betalingen als gevolg van claims die u heeft tegen MRS is verboden.

§ 9 Waarborg en aansprakelijkheid

1. De door u ontvangen producten zijn door de wettelijke waarborgen gedekt, en de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing.

2. Niettegenstaande wat voorafgaat, zal u geen aanspraak op enige waarborg kunnen maken:

  • voor normale slijtage van het betrokken product;

  • indien het betrokken product werd gewijzigd of hersteld;

  • indien de originele factuur van het betrokken product niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

  • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het betrokken product; of

  • bij beschadiging van het betrokken product door uw opzet of nalatigheid.

3. Ingeval van schade opgelopen tijdens verzending van de goederen voor een bestelling dient de klant een schadescan op te maken bij de pakketdienst of transporteur ingeschakeld door MRS voor deze levering. De bestemmeling dient de onregelmatigheden te melden op het ogenblik van de levering op het leveringsbewijs of de pakketdienst of transporteur. Bij gebrek hieraan, vervalt iedere mogelijkheid tot verhaal van de klant bij MRS.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven onze eigendom tot volledige betaling.

§ 11 Rechten van intellectuele eigendom en handelsmerken

De door ons uitgebate website alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, druk, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele programmatuur alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectuele eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten tegen onrechtmatig gebruik beschermd.

Voor ieder gebruik behalve het uitzoeken en kopen van een product is vooraf schriftelijke toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, van de rechthebbende.

Met name de reproductie (volledig of gedeeltelijk), verzending (digitaal of op andere wijze), wijziging, koppeling of gebruik van de website en online winkel voor openbare of commerciële doeleinden zijn verboden zonder toestemming vooraf. Het is met name verboden om framing en hotlinking van inhoud te doen.

§ 12 Toepasselijk recht

Alle zakelijke of andere juridische relaties tussen u en MRS, met name met betrekking tot het verkoopcontract in het geval van een definitieve aankoop in onze online winkel, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

De Rechtbank van Koophandel in Antwerpen, België is exclusief bevoegd voor alle geschillen die verband houden met het gebruik van deze website en de online winkel, evenals het sluiten van verkoopcontracten in de online winkel.

§ 13 Herroepingsrecht en -kennisgeving

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

De uitoefening van het recht op teruggave is echter onderworpen aan de voorwaarde dat de goederen volledig en in perfecte staat en in hun originele én onbeschadigde verpakking worden geretourneerd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons aan MRS BV, Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar (BTW BE0807.215.291) of e-mail info@styleathome.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 (dertig) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 10 (tien) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 (tien) dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

Wanneer u de geleverde waren binnen de termijn voor herroeping terugzendt zonder uitdrukkelijk herroeping, zullen wij de overeenkomst desalniettemin als herroepen beschouwen en zullen wij de terugzending zoals voormeld afhandelen. Gelieve ons te verwittigen over welke bestelling het gaat, zodat wij op de hoogte zijn dat herroepen goederen eraan komen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan MRS BV, Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar (BTW BE0807.215.291) of e-mail info@styleathome.be:

Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst/goederen(*) herroep/herroepen(*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Bestelnummer

Factuurnummer #IN

Omschrijving van de geleverde dienst/goederen

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 14 Disclaimer betreffende website en webshop

1. Wettelijke garantieregels zijn van toepassing. Alle informatie met betrekking tot de artikelen is niet bindend en vormt geen garantie. MRS kan niet garanderen dat de inhoud van de website permanent correct en volledig is, noch dat de getoonde producten vrij zijn van gebreken of geschikt zijn voor een bepaald gebruik.

2. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst MRS alle aansprakelijkheid af voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of het gebruik van de gekochte artikelen of diensten. Evenzo is de aansprakelijkheid van onze hulppersonen volledig uitgesloten.

3. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst MRS alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de toegang tot, of het onvermogen tot toegang tot, dit gebruik van deze website of een van de elementen ervan. Bovendien wijst MRS elke verantwoordelijkheid af voor schade aan uw computer, tablet of smartphone als een script dat op deze website wordt gebruikt, mogelijke problemen op uw machine zou kunnen veroorzaken.

4. Deze website en de online winkel kunnen links naar sites van derden bevatten. De bijbehorende sites worden niet beheerd of gecontroleerd door MRS. MRS is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar is gekoppeld.

§ 15 Vrijwaringsclausule

Als afzonderlijke bepalingen van dit contract, inclusief deze voorschriften, geheel of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn of worden, of als het contract een onvrijwillige leemte zou bevatten, zou de geldigheid van de andere bepalingen of andere delen van de bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

In geval van onjuiste of ontbrekende bepaling, wordt de overeenkomstige wettelijke bepaling toegepast.

§ 16 Beslechting consumentengeschillen

MRS is principieel niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Enkel de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen is bevoegd.