Privacy beleid www.kartonnenmeubelen.be

 

INLEIDING

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming"). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving heeft de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro-actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2019.

We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. We willen u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Dit privacy beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Het is van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze website, meedoet aan een marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie, opleiding of event. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacy beleid.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

MRS BV, met maatschappelijke zetel te Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar en ingeschreven in de KBO onder nummer BTW BE0807.215.291 (hierna vermeld als “www.kartonnenmeubelen.be”, “Wij” of “Ons”) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens voor de toepassing van deze Privacy Policy. Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

Voor meer informatie kan u ons contacteren via info@styleathome.be.

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacy beleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van de persoonsgegevens zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1. www.kartonnenmeubelen.be is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

1.2. www.kartonnenmeubelen.be stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

1.3. www.kartonnenmeubelen.be leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 

Deze privacy beleidsverklaring legt uit hoe we (zoals hieronder gedefinieerd) informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens") in uw hoedanigheid van klant, leverancier, huidige of vroegere werknemer(s), uitzendkracht(en) of stagiair(s), zelfstandige contractor(s) verzamelen, delen en gebruiken. Deze Policy bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over u verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.

Neem alstublieft de tijd om deze Policy aandachtig door te nemen.

Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve contact op te nemen met info@styleathome.be.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, en eventueel extra informatie via cookies (zie verder Cookie Policy).

Categorie 2: facturatiegegevens;

 

2.2. Cookie Policy

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw PC worden gezet om gegevens over uw voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt :

             Door middel van een zogenaamd permanente cookie herkennen we u bij een volgend bezoek. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld taalvoorkeuren opslaan. U kunt deze verwijderen via uw browser.

             Sessie cookies zijn tijdelijke cookies (ze worden verwijderd na het sluiten van je browser) en laten ons zien welke pagina’s u bekijkt om zo de website verder te optimaliseren.

             Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden:

www.kartonnenmeubelen.be zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

     Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van www.kartonnenmeubelen.be om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

     Categorie 2: de levering en facturatie van door u aangevraagde goederen en diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst of de levering van goederen die door u gevraagd werden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt en aanvaardt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

www.kartonnenmeubelen.be zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

www.kartonnenmeubelen.be houdt uw persoonsgegevens bij voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen www.kartonnenmeubelen.be en u, tot maximaal 10 jaar nadat uw persoonsgegevens inactief zijn of nadat de klantenrelatie werd beëindigd. Indien de wet kortere bewaartermijnen oplegt in specifieke gevallen, houdt www.kartonnenmeubelen.be zich hieraan.

 

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek :

5.1. Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan www.kartonnenmeubelen.be. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3. Recht van verzet: u beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: u kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@styleathome.be, hetzij er post naar MRS BV, Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profiling methodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

5.8. Recht om klacht in te dienen: u beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 2 274 48 00, e-mail commission@privacycommission.be.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen enkel geval kan www.kartonnenmeubelen.be aansprakelijk worden geacht, noch aansprakelijk worden gesteld, voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en zelfstandige medewerkers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Disclosure naar samenwerkingen met derden

8.1. Verschillende blogposten op www.kartonnenmeubelen.be zijn gemaakt in samenwerking met bedrijven of merken. Hierbij benadrukt www.kartonnenmeubelen.be steeds de volledige vrijheid in mening en contentuitwerking tijdens de samenwerking.

8.2. In geen enkel geval wordt objectiviteit aan de kant gezet en aangeleverde content of inspiratie gekopieerd zonder zelf de eigen mening hierop te geven.

8.3. Elke blogpost met een dergelijke samenwerking zal steeds duidelijk worden aangegeven met een disclosure mededeling onderaan de blogpost.

8.4. Hierbij dient aangegeven te worden, dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met deze derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

Artikel 9 – Links naar andere websites

9.1. www.kartonnenmeubelen.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.kartonnenmeubelen.be door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van deze van www.kartonnenmeubelen.be.

9.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

 

Artikel 10 - Monitoring

www.kartonnenmeubelen.be behoudt zich het recht voor om alle IT systemen, fysieke ruimtes van de onderneming en/of werk gerelateerde activiteiten te monitoren om zich te beschermen en om het adequaat gebruik te verzekeren van haar middelen en haar informatiemiddelen in overeenstemming met de privacy wetgeving.

 

Artikel 11 - Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Artikel 12 - Wijzigingen aan deze Policy

Wanneer onze website wordt aangepast moeten wij natuurlijk ook deze privacy verklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig er een nieuwe versie van onze privacyverklaring is. We zullen ons inspannen om het u via de voor ons beschikbare kanalen, denk bijvoorbeeld aan e-mail en onze website, te laten weten als we onze privacy verklaring hebben aangepast.

 

(update 13 juni 2019)